Privacy

Privacyverklaring 

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk voor ergotherapie, Zorg op Maat, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren.

Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AGV, die per 25 mei 2018 de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para) medische disciplines en andersoortigen (zoals rechtsbijstand; schadeletsel) vragen wij altijd vooraf uw nadrukkelijke toestemming.

Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

  • Gegevens die belangrijk zijn t.b.v. het fysiotherapeutisch behandelproces: het gaat hierom NAW gegevens, BSN nummer, verzekeringsgegevens, telefoonnummer, mailadres. Het behandeldossier, waarin is behandelgegevens door de therapeut worden beschreven bestaande uit informatie over de klacht, waarvoor u wordt behandeld, eventuele verwijzersgegevens, eventuele opgevraagde medisch informatie van andere betrokken disciplines (zoals artsen/ specialisten).
  • Cliëntgegevens t.b.v. (medische) training en kwaliteitsdoeleinden: geanonimiseerd waar mogelijk in het kader van supervisie/intervisie, deskundigheidsbevordering, inhoudelijke toetsing van de behandelkwaliteit. In het kader van de kwaliteitsdoeleinden maakt de praktijk gebruik van uw emailadres om u een tevredenheidsenquête te kunnen sturen.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder verstrekking van deze gegevens geen behandelplan voor u maken. Echter u beslist zelf of en welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende maximaal 15 jaren bewaard bij Zorg op Maat, praktijk voor ergotherapie conform Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met behulp van de volgende systemen en methoden:
Fysiomanager (EPD). Er wordt een check gedaan in de persoonsgegevens en een verzekeringscheck. 

Gedurende uw behandeltraject kan extra informatie m.b.t. uw klachten worden verzameld door gerichte vragenlijsten, welke door uw fysiotherapeut worden verstrekt of via een mail aan u worden verzonden (FRM), bij het retourneren wordt de ingevulde vragenlijst direct gekoppeld aan uw behandeldossier . Indien u een training volgt wordt het individuele trainingsthema op naam bewaard. 

Rapportages naar verwijzers worden via zorgmail (een beveiligde mailomgeving) verstuurd, of persoonlijk aan u meegeven indien het zorgmailadres van de verwijzer onbekend is. Indien u gebruik maakt van onze website voor aanmelding of het stellen van vragen, wordt gebruik gemaakt van de door u zelf opgegeven persoonlijke informatie. De website is beveiligd (SSL verbinding) en maakt geen gebruik van cookies.

Het dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende maximaal 15 jaren, conform Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw gegevens blijven vanzelfsprekend binnen de grenzen van de EU.

De plaats waar wij uw gegevens bewaren is digitaal in het programma Fysiomanager en voldoet aan beveiligde SSL verbinding en beveiliging tegen oneigenlijk gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is. Tevens zijn gerichte verwerkingsovereenkomsten afgesloten met de organisatie horend bij reeds genoemde systemen. Zij dragen zorg voor back-ups. Hierdoor borgen wij uw gegevens en zijn deze ten alle tijden weer terug te halen bij een eventuele crash van onze PC’s. Belangrijke fysieke documenten (verwijzing e.d.) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten ruimte binnen de praktijk.

De heer J. Klaassen en mevrouw A. Klaassen-Joosten, zijn verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. De heer Klaassen is tevens de eerste persoon, die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens.


Uw rechten

U kunt de gegevens, die wij van u registreren, te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u dat wenst dat wij de gegevens, die wij van u bewaren vernietigen, dan kunt u dat schriftelijk bij ons aangeven. Wij hebben die schriftelijke verklaring nodig i.v.m. de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). U kunt tevens eventueel bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan ons bekend maken.

U kunt zich, in geval van vragen of problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt: J Klaassen, kwaliteitsmanager Zorg op Maat, praktijk voor ergotherapie per mail aan te schrijven op adres: jasper@ergo-zorgopmaat.nl telefonisch op het nummer 06-30584302.

Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement. Ook heeft u recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.